1 / 3 Next Page
Information
Show Menu
1 / 3 Next Page
Page Background

Algemene verkoopvoorwaarden

d.d. 7 januari 1999 gedeponeerd door de Federatie van Organisaties in de Machinehandel ”F.O.M.” (bij welke federatie zijn aangesloten:

Vereniging voor de Algemene Machinehandel ”V.A.M.”, Vereniging van Importeurs van en Handelaren in Houtbewerkingsmachines

”VIMHOUT” en Vereniging Fabrikanten en Importeurs Compressoren en Pneumatische werktuigen ”V.I.P.” bij de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te ’s-Gravenhage (dossiernr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (dossiernr. 2/1999).

ARTIKEL1

Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in

overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

1.2. Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in

overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des

woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).

1.3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die

overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

1.4. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het bezigde begrip machines ook worden verstaan geleverde

installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des

woords.

ARTIKEL 2

Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

2.2. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit

magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van

de koper, dan wel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

2.3. Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties

voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij

deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines.

2.4. De door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke

toestemming niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 3

Reclames

3.1. Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling

genomen en de verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook. De bepaling in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook

uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.

3.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn

voorgelegd binnen veertien dagen na de datum van zijn factuur, dan wel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, dan wel, indien

koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.

3.3. Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder

geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde

overeenkomst.

ARTIKEL 4

Keuring

4.1. Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper dan wel ter plaatse van de koper of elders (doet)

keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis

is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn

aanvaard.

4.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5

Montage en inwerkingstelling

5.1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.

5.2. Heeft de verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts

aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:

a.

montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de

werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.

b.

de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke

invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of

aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige

assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

5.3. Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en de

inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.

5.4. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.